Audyt PASE

Krok po kroku

 • Krok 1

  ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

 • Krok 2

  ZGŁOSZENIE

 • Krok 3

  PRZYGOTOWANIE SZKOŁY

 • Krok 4

  W TRAKCIE AUDYTU

 • Krok 5

  PO AUDYCIE

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

Sprawdź jakie KORZYŚCI >>> z audytu PASE oraz członkostwa w Stowarzyszeniu będzie mieć Twoja szkoła.

Zapoznaj się z dokumentem ZASADY AUDYTU PASE >>> zawierającym system standardów i kryteriów oceny szkół.

Przestudiuj PODSTAWOWE WARUNKI WSTĘPNE >>> udziel samej/samemu sobie szczerych odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Kwestionariusz ma za zadanie ułatwić Ci podjęcie decyzji, czy Twoja szkoła spełnia już kryteria Jakości PASE i ma szansę na pozytywną weryfikację i przyznanie Znaku Jakości PASE.

ZGŁOSZENIE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące audytu skontaktuj się i dopytaj Koordynatora: aleksandra.olewinska@pase.pl

W odpowiedzi otrzymasz od Koordynatora Audytu prośbę o przygotowanie i przesłanie  (co najmniej 4 tygodnie przed planowaną datą audytu) kompletu wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej tzw. PAKIET AUDYTU zawierający: 

 • kopię dokumentów rejestracyjnych szkoły (firmy, spółki),
 • materiały promocyjne szkoły: broszury, kopie ogłoszeń prasowych, plakaty, ulotki, zdjęcia reklam zamieszczanych w miejscach publicznych, itp.,
 • wszelkie dokumenty związane z rejestracją słuchacza w szkole (zasady zapisu i nauki, umowy, karty rejestracyjne itp.),
 • listę osób pracujących w szkole lub dla szkoły wraz z ich zakresami obowiązków,
 • listę nauczycieli wraz z ich kwalifikacjami i liczbą godzin uczonych tygodniowo i miesięcznie;
 • plan zajęć szkoły z uwzględnieniem wszystkich typów kursów, poziomów zaawansowania, liczby słuchaczy i nazwisk nauczycieli uczących poszczególne kursy;
 • listę zmian wprowadzonych w szkole od czasu poprzedniej inspekcji (w przypadku re-inspekcji)
 • plan lokalizacji szkoły – jeśli nauczanie odbywa się w różnych miejscach, prosimy o podanie wszystkich lokalizacji.

Pakiet powinien zostać przesłany do Koordynatora Audytu PASE co najmniej 4 tygodnie przed planowaną datą audytu.

Uzgodnij z Koordynatorem termin audytu i dokonaj wpłaty zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY

 1. Zawiadom pracowników szkoły o audycie i upewnij się, że wszyscy będą dostępni w czasie audytu.
 2. Zapoznaj personel z zasadami audytu (Zasady Audytu PASE).
 3. Wyznacz osobę odpowiedzialną za koordynację audytu.
 4. Przygotuj miejsce, w którym audytorzy mogliby w sposób niekrępujący odbywać rozmowy z personelem szkoły.
 5. Poinformuj o audycie firmy, w których szkoła uczy, uprzedź o możliwości wizytacji w dniach audytu oraz dopełnij procedur umożliwiających audytorom wejście na ich teren.
 6. Przygotuj do wglądu dla audytorów pakiet dokumentów używanych w szkole, a zwłaszcza:
 • kontrakty z osobami pracującymi w szkole lub dla szkoły wraz z dokumentacją kwalifikacji
 • programy nauczania
 • opisy kursów i poziomów, testy kwalifikacyjne, semestralne, końcowe
 • dzienniki zajęć
 • dokumentację hospitacji zajęć
 • dokumentację obrazującą wewnętrzne szkolenia metodyczne nauczycieli
 • świadectwa końcowe

W TRAKCIE AUDYTU

Audyt rozpocznie spotkanie audytorów z osobami zarządzającymi szkołą.

Audytorzy dokonają obchodu siedziby szkoły oraz innych lokalizacji, w których szkoła prowadzi nauczanie.

Audytorzy mogą przeprowadzić hospitację większości zajęć odbywających się w okresie trwania audytu. Obserwacjami powinna zostać objęta przynajmniej jedna lekcja z każdego uczonego w szkole języka. Jeżeli lekcje z danego języka nie są prowadzone w dniach audytu, szkoła udostępnia nagrania takich lekcji na płytach CD/DVD sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym audytem.

Nauczyciele uczący w dniach audytu przygotowują plany lekcji wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć. Plany lekcji udostępniane są audytorom w czasie wizytacji lekcji. Plany lekcji powinny być przygotowane w języku nauczanym. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy audytorzy nie władają dostatecznie danym językiem – w takiej sytuacji, na wniosek audytorów, plany lekcji przygotowywane są w języku polskim. (Formatka planu lekcji dostępna jest u Koordynatora Audytu PASE).

Audytorzy przeprowadzą rozmowy z dyrekcją szkoły, dyrektorem d/s nauczania i/lub konsultantem metodycznym, personelem administracyjnym odpowiedzialnym za rejestrację słuchaczy, osobą prowadzącą księgowość, nauczycielami, słuchaczami szkoły.

Audyt zakończy spotkanie audytorów z dyrektorem szkoły wstępnie podsumowujące audyt. W czasie audytu audytorom nie wolno jadać posiłków w towarzystwie personelu szkoły, a wszelkie formy gościnności przedstawiciele szkoły winni ograniczyć jedynie do napojów typu kawa, herbata, woda mineralna oraz herbatników.

PO AUDYCIE

W okresie najpóźniej 4 tygodni od dnia zakończenia audytu szkoła otrzymuje zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Audytorów PASE raport końcowy wraz z oceną szkoły w wersji elektronicznej.

Szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu. Wszelkie zastrzeżenia oraz propozycje zmian powinny być zgłaszane pisemnie do Koordynatora Audytu PASE do dwóch tygodni od daty otrzymania raportu.

Po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez szkołę raport jest ponownie zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Audytorów i przesłany do szkoły w wersji papierowej.

Raport jest dokumentem poufnym wyłącznie do wglądu dla szkoły i Przewodniczącego Rady Audytorów PASE.

W przypadku pozytywnej oceny szkoła uzyska prawo posługiwania się Znakiem Jakości PASE, które to prawo udzielane jest na okres 3 lat od dnia jego przyznania.

Po zamknięciu procedur związanych z audytem, tj. po upływie czasu, w którym szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu, inspektorzy niszczą lub na życzenie wizytowanej szkoły odsyłają materiały, które zostały do  nich przesłane w tzw. Pakiecie Audytu.

Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z audytem (również po upływie czasu przeznaczonego na ewentualne odwołanie się od treści raportu) szkoła otrzymuje Ankietę Poaudytową, w której może ocenić przygotowania, przebieg oraz wszelkie inne procedury związane z audytem.