Instytucje wspierające

 

 

Firmy i instytucje, które nam zaufały i od lat wspierają nasze działania na rzecz jakości w edukacji językowej:

 

REGULAMIN INSTYTUCJI WPIERAJĄCEJ

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jeśli prowadzi działalność zbieżną z celami PASE, wspiera Stowarzyszenie w propagowaniu i upowszechnianiu wysokich standardów nauczania języków obcych oraz regularnie uiszcza składkę roczną.

2. Kandydat na członka wspierającego składa do Zarządu wniosek wraz z krótkim opisem swojej działalności i dokumentami rejestrowymi firmy. Zarząd PASE decyzję o nadaniu statusu członka wspierającego lub odrzuceniu wniosku podejmuje w formie uchwały bezwzględną większością głosów.

3. Członek wspierający działa poprzez osoby, które na mocy przepisów prawa oraz umów czy statutów uprawnione są do jego reprezentacji.

4. Członkom wspierającym stowarzyszenia przysługuje:

• prawo do udziału w Walnych Zgromadzeniach członków Stowarzyszenia PASE,

• prawo zgłaszania propozycji uchwał i kierunków działania Stowarzyszenia PASE, oraz prawo wnioskowania o zajęcie przez Zarząd stanowiska w kwestiach spornych, dotyczących działań członków Stowarzyszenia,

• prawo posługiwania się znakiem „Członek wspierający PASE”.

5. Prawa wymienione w punkcie 4 ustają, jeśli ustało członkostwo wspierające osoby prawnej.

6. Członkom wspierającym nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jak również nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia

Składka roczna – 1500 zł

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do powyższego grona zapraszamy do bezpośredniego kontaktu e: pase@pase.pl