Rada Programowa

Działalność PASE w dziedzinie promowania jakości w nauczaniu języków obcych wspiera Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni eksperci i autorytety w dziedzinie edukacji językowej oraz pedagogiki. Członkowie Rady wspierają swoim doświadczeniem władze Stowarzyszenia  w  ustalaniu głównych kierunków jego działalności oraz dbaniu o wysoki poziom merytoryczny organizowanych konferencji.

 

 

 

 

Hanna Komorowska

prof. zw. dr hab.

Prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytecie SWPS. W okresie transformacji przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce, pełniła także funkcje prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskiego delegata w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych w Strasbourgu, eksperta Rady Europy i Unii Europejskiej oraz konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Przewodniczy Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label, jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

Grzegorz Śpiewak

dr

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University of Essex. Stypendysta Fundacji Sorosa i Fundacji Batorego.
Wykładowca (1992 – 1999), adiunkt (2000 – 2011), dyrektor ds. praktycznej nauki języka angielskiego i CLIL (2010-2011) w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 do 2015 wykładowca w programie on-line MATESOL w nowojorskiej uczelni the New School.
Konsultant ds. projektów akademickich i naczelny doradca metodyczny wydawnictwa Macmillan Education na Europę Centralną i Wschodnią. Trener, doradca ds. metodyki nauczania, autor i recenzent materiałów dydaktycznych i akademickich, popularyzator nauczania języków obcych.
Były prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland, obecnie członek jego komitetu honorowego. Laureat European Language Label 2012 za projekt „Angielski dla rodziców” (deDOMO Education) oraz European Language Label 2016 za projekt „YOUNGSTER” (Macmillan/ EFRWP). Nominowany do ELTON 2016 – British Council Local Innovation Award za projekt „Teacher Trainer Academy” (DOS-ELTea).

Jolanta Urbanikova

Uniwersytet Warszawski

Od 1974 r. – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim – starszy wykładowca języka angielskiego, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; uczelniany koordynator ECTS; koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych; członek Senatu UW i Senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia; wiceprezes European Language Council; ekspert boloński do 2013; od 2014 ekspert ds. ECVET; ekspert Komisji Europejskiej i EACEA; zaangażowana w realizację wielu projektów europejskich dotyczących jakości kształcenia i kształcenia językowego w ramach programu Socrates , Uczenie się przez Całe Życie i Erasmus+, a także stowarzyszenia UNICA (Universities in Capital Cities of Europe) . Do 2016 roku członek Komitetu Selekcyjnego European Language Label i Rady Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole. Od 2006 pracowała w zespołach (MNiSW i MEN oraz IBE) pracujących nad polskimi ramami kwalifikacji; autorka publikacji na temat polityki językowej w szkolnictwie wyższym, zapewniania jakości, Procesu Bolońskiego, ram kwalifikacji.
Zainteresowania akademickie i zawodowe: Proces Boloński, ramy kwalifikacji, uznawalność, jakość kształcenia, polityka językowa i kształcenie językowe, europejskie programy edukacyjne.

prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski

Prof. UAM, dr hab.

Pedagog specjalny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych). Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży
Autor książki „Nauczyciele-uczniowie – dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie” oraz pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Więcej o trenerze na www.jacekpyzalski.pl.

Małgorzata Pamuła-Behrens

dr hab. prof. UP

Specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych, nauczania języka akademickiego, autonomii nauczania, indywidualizacji, a także uczenia zdalnego i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych i drugich. Pracuje w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki, dwujęzyczności, dydaktyki nauczania dzieci języka obcego i drugiego, komunikacji międzykulturowej oraz zajęcia warsztatowe z metodyki nauczania języka obcego i drugiego. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym. Autorka i redaktorka licznych publikacji z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych