Polityka Prywatności (obowiązująca od dnia 25 maja 2018 roku)

PASE w szczególny sposób chroni poufność i prywatność powierzonych nam informacji. PASE gromadzi wyłącznie dane osobowe podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające serwis internetowy pase.pl. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób PASE gromadzi, wykorzystuje i chroni przekazane nam dane osobowe.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

     1.1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych – PASE z siedzibą w Warszawie (01-592) przy ul. Słowackiego 5/13 lok. 102, wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018483, NIP: 5841065667, REGON: 190248244.

PASE przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami).

Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce Prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

     1.2. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala PASE na świadczenie usług, prowadzenie rejestracji na szkolenia i warsztaty, zawieranie umów o uczestnictwo w szkoleniu lub warsztatach, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także na przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

PASE przetwarza Twoje dane osobowe w szczególności w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług i umowy o przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń,komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z formularza kontaktowego podałeś PASE dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez PASE jest Twoja  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu kierowania przez PASE treści o charakterze marketingowym, w tym także newslettera. Podstawą prawnąprzetwarzania jest uzasadniony interes PASE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu newsletterów w postaci wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach;
 • obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń Podstawą przetwarzania jestwypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz uzasadniony interes PASE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m.in. o Twojej historii zamówień (rejestracji na szkolenia / warsztaty), komunikacji z PASE oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
 • analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawnąprzetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PASE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz sprzedażowych na potrzeby statystyk wewnętrznych i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju.

     

     1.3. Na jakiej podstawie PASE może przetwarzać Twoje dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, PASE ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy PASE ma do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, albo własne cele marketingowe podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PASE, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

     1.4. Czy przetwarzane są moje „szczególne dane osobowe”?

PASE nie zbiera i nie gromadzi danych szczególnych. Szczególnymi danymi osobowymi są dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

 

2. Automatyczne gromadzenie informacji i pliki cookie

W niektórych przypadkach PASE i dostawcy usług dla PASE wykorzystują pliki cookie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt użytkowników na portalu pase.pl. Gromadzenie tego typu informacji pozwala PASE na usprawnienie działania, zwiększenie funkcjonalności oraz wydajności serwisu internetowego pase.pl oraz określenie efektywności działań marketingowych podejmowanych przez PASE.

Nie wszystkie gromadzone w ten sposób informacje są danymi osobowymi, ponieważ nie wszystkie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika. Jednak możliwość zidentyfikowania danego użytkownika może zaistnieć, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z adresem e-mail użytkownika.

 

     2.1. Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie portalu pase.pl, korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które portal internetowy zapisuje na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika portalu.  Obecnie praktyka ta jest powszechnie stosowana w internecie i plikami cookies posługuje się zdecydowana większość stron internetowych. Korzystanie z ciasteczek umożliwia zapamiętanie preferencji użytkownika portalu (np. nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki itp.), co powoduje, że użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na pase.pl.

 

     2.2. Po co używamy plików cookie?

Portal pase.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej pase.pl do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników (statystki te mają charakter anonimowy i pozwalają dostosować zawartość i wygląd portalu, a także na ich podstawie oceniana jest popularność strony.

 

     2.3. Jak kontrolować pliki cookie?

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwis. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub np. na stronie www.allaboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

 

3. Widgety i aplikacje społecznościowe

Na stronie internetowej pase.pl mogą znajdować się funkcje umożliwiające udostępnianie treści za pomocą portali społecznościowych stron trzecich, takich jak: przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wskazane portale społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na portalu pase.pl. Dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich portali społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych aplikacji społecznościowych. PASE nie odpowiada za wykorzystanie danych osobowych przez te aplikacje,  a prowadzone za ich pomocą działania podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców tych aplikacji.

 

4. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

PASE nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

 

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz PASE, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. W szczególności dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać:

 • dostawcy usług i systemów informatycznych, z którymi współpracuje PASE,
 • dostawcy usług księgowych, z którymi współpracuje PASE,
 • dostawcy usług płatniczych,
 • dostawcy usług prawnych, audytorskich i doradczych,
 • inne podmioty, którym PASE powierzył przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych Klientów.

 

5. Opcje

 

Podczas standardowej wizyty na stronie internetowej PASE nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Przesłanie określonych danych może być wymagane, jeśli użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje na temat naszych usług lub wydarzeń. Użytkownik odwiedzający pase.pl może zostać zapytany, czy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na co można dobrowolnie wyrazić zgodę, bądź odmówić. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, np. newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania. W przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera PASE niezwłocznie podejmuje czynności w celu usunięcia informacji na temat użytkownika..

 

6. Dostęp do danych i uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Z powyższych praw możesz skorzystać składając stosowne oświadczenie Administratorowi danych osobowych i wysyłając je: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Słowackiego 5/13 lok. 102, 0-592 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: dane.osobowe.pase@pase.pl  lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

 

7. Bezpieczeństwo i integralność danych

PASE stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Mimo to zdajemy sobie sprawę z tego, że całkowite zabezpieczenie danych przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dbamy o to, by dostęp do Twoich danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Wszystkie osoby, mające dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Co więcej, PASE przechowuje dane osobowe tylko przez niezbędny okres czasu, wynikający bądź z wykonania umowy lub realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, albo do chwili zażądania przez użytkownika usunięcia takich informacji.

 

8. Postanowienia końcowe

Strona Internetowa pase.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą PASE i w związku z tym PASE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności. Zasady polityki prywatności innych stron internetowych mogą się różnić od Polityki Prywatności PASE. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią polityk prywatności stosowanych na innych stronach internetowych.

 

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych strony Internetowej pase.pl albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, PASE opublikuje na pase.pl treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja polityki prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.