Inspekcja PASE

Krok po kroku

 • Krok 1

  ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

 • Krok 2

  ZGŁOSZENIE

 • Krok 3

  PRZYGOTOWANIE SZKOŁY

 • Krok 4

  W TRAKCIE INSPEKCJI

 • Krok 5

  PO INSPEKCJI

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ

Sprawdź jakie KORZYŚCI z inspekcji PASE oraz członkostwa w Stowarzyszeniu będzie mieć Twoja szkoła.

Zapoznaj się z dokumentem ZASADY INSPEKCJI PASE zawierającym system standardów i kryteriów oceny szkół.

Przestudiuj PODSTAWOWE WARUNKI WSTĘPNE udziel samej/samemu sobie szczerych odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Kwestionariusz ma za zadanie ułatwić Ci podjęcie decyzji, czy Twoja szkoła spełnia już kryteria Jakości PASE i ma szansę na pozytywną weryfikację i przyznanie Znaku Jakości PASE.

ZGŁOSZENIE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące inspekcji skontaktuj się i dopytaj Koordynatora Inspekcji koordynator_inspekcji@pase.pl

W odpowiedzi otrzymasz od Koordynatora Inspekcji prośbę o przygotowanie i przesłanie  (co najmniej 4 tygodnie przed planowaną datą inspekcji.) kompletu wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej tzw. PAKIET INSPEKCJI.

Uzgodnij z Koordynatorem Inspekcji PASE termin inspekcji i dokonaj wpłaty tytułem inspekcji zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT.

PRZYGOTOWANIE SZKOŁY

 1. Zawiadom pracowników szkoły o inspekcji i upewnij się, że wszyscy będą dostępni w czasie inspekcji.
 2. Zapoznaj personel z zasadami inspekcji (Zasady Inspekcji PASE).
 3. Wyznacz osobę odpowiedzialną za koordynację inspekcji.
 4. Przygotuj miejsce, w którym inspektorzy mogliby w sposób niekrępujący odbywać rozmowy z personelem szkoły.
 5. Poinformuj o inspekcji firmy, w których szkoła uczy, uprzedź o możliwości wizytacji w dniach inspekcji oraz dopełnij procedur umożliwiających inspektorom wejście na ich teren.
 6. Przygotuj do wglądu dla inspektorów pakiet dokumentów używanych w szkole, a zwłaszcza:
 • kontrakty z osobami pracującymi w szkole lub dla szkoły wraz z dokumentacją kwalifikacji
 • programy nauczania
 • opisy kursów i poziomów, testy kwalifikacyjne, semestralne, końcowe
 • dzienniki zajęć
 • dokumentację hospitacji zajęć
 • dokumentację obrazującą wewnętrzne szkolenia metodyczne nauczycieli
 • świadectwa końcowe

W TRAKCIE INSPEKCJI

Inspekcję rozpocznie spotkanie inspektorów z osobami zarządzającymi szkołą.

Inspektorzy dokonają obchodu siedziby szkoły oraz innych lokalizacji, w których szkoła prowadzi nauczanie.

Inspektorzy mogą przeprowadzić hospitację większości zajęć odbywających się w okresie trwania inspekcji. Obserwacjami powinna zostać objęta przynajmniej jedna lekcja z każdego uczonego w szkole języka. Jeżeli lekcje z danego języka nie są prowadzone w dniach inspekcji, szkoła udostępnia nagrania takich lekcji na płytach CD/DVD sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną inspekcją.

Nauczyciele uczący w dniach inspekcji przygotowują plany lekcji wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć. Plany lekcji udostępniane są inspektorom w czasie wizytacji lekcji. Plany lekcji powinny być przygotowane w języku nauczanym. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy inspektorzy nie władają dostatecznie danym językiem – w takiej sytuacji, na wniosek inspektorów, plany lekcji przygotowywane są w języku polskim. (Formatka planu lekcji dostępna jest u Koordynatora Inspekcji PASE).

Inspektorzy przeprowadzą rozmowy z dyrekcją szkoły, dyrektorem d/s nauczania i/lub konsultantem metodycznym, personelem administracyjnym odpowiedzialnym za rejestrację słuchaczy, osobą prowadzącą księgowość, nauczycielami, słuchaczami szkoły.

Inspekcję zakończy spotkanie inspektorów z dyrektorem szkoły wstępnie podsumowujące inspekcję. W czasie inspekcji inspektorom nie wolno jadać posiłków w towarzystwie personelu szkoły, a wszelkie formy gościnności przedstawiciele szkoły winni ograniczyć jedynie do napojów typu kawa, herbata, woda mineralna oraz herbatników.

PO INSPEKCJI

W okresie najpóźniej 4 tygodni od dnia zakończenia inspekcji szkoła otrzymuje zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Inspektorów PASE raport końcowy wraz z oceną szkoły w wersji elektronicznej.

Szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu. Wszelkie zastrzeżenia oraz propozycje zmian powinny być zgłaszane pisemnie do Koordynatora Inspekcji PASE do dwóch tygodni od daty otrzymania raportu.

Po wprowadzeniu zmian sugerowanych przez szkołę raport jest ponownie zatwierdzony przez Przewodniczącego Rady Inspektorów i przesłany do szkoły w wersji papierowej.

Raport jest dokumentem poufnym wyłącznie do wglądu dla szkoły i Przewodniczącego Rady Inspektorów PASE.

przypadku pozytywnej oceny szkoła uzyska prawo posługiwania się Znakiem Jakości PASE, które to prawo udzielane jest na okres 3 lat od dnia jego przyznania.

Po zamknięciu procedur związanych z inspekcją, tj. po upływie czasu, w którym szkoła ma prawo odwołać się od treści raportu, inspektorzy niszczą lub na życzenie wizytowanej szkoły odsyłają materiały, które zostały do  nich przesłane w tzw. Pakiecie Inspekcji.

Po zakończeniu wszystkich procedur związanych z inspekcją (również po upływie czasu przeznaczonego na ewentualne odwołanie się od treści raportu) szkoła otrzymuje Ankietę Poinspekcyjną, w której może ocenić przygotowania, przebieg oraz wszelkie inne procedury związane z inspekcją.